Pengantin

Fulanah Putri

Putri ke 2 Bpk Fulan dan
Ibu Fulanah

Fulan Putra

Putra ke 2 Bpk Fulan dan
Ibu Fulanah

Kisah Cinta Kami